Guru Ji with his son Manoj Sharma
Pujya Guru Ji with his son Shree Manoj Sharma